GreenMarketing

Algemene voorwaarden GM Quicksales

Algemene voorwaarden GM Quicksales

Download hier de algemene voorwaarden van GM Quicksales of lees de algemene voorwaarden hieronder:

Artikel 1           Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 

-GREENMARKETING: de eenmanszaak gevestigd aan de Hof van Waarder 8 te (3466 NR) Waarder, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24361331. 
-GM Quicksales: de door GREENMARKETING ontwikkelde online applicatie ten behoeve van de (online) verkoop door kwekerijen.
-OPDRACHTGEVER: elke partij die met GREENMARKETING een overeenkomst sluit, dan wel die in onderhandeling is om een overeenkomst te gaan sluiten
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die toezien op het gebruik van de onlineapplicatie GM Quicksales
-SaaS: Software-as-a-Service; het door GREENMARKETING beschikbaar stellen van programmatuur aan OPDRACHTGEVER via internet of een ander datanetwerk.
-Overeenkomst: de overeenkomst tot het verlenen van dienstverlening door GREENMARKETING
 

Artikel 2           Toepasselijkheid voorwaarden 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van GREENMARKETING met betrekking tot de onlineapplicatie GM Quicksales en het gebruik daarvan.

2.2 Algemene voorwaarden van OPDRACHTGEVER worden door GREENMARKETING nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd of aangevuld door GREENMARKETING. GREENMARKETING zal OPDRACHTGEVER in voorkomende gevallen wijzen op de gewijzigde voorwaarden. 

2.4 Geen van beide partijen kan een of meer rechten of plichten uit een offerte, een overeenkomst of uit deze voorwaarden overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke medewerking van de andere partij. OPDRACHTGEVER verleent hierbij medewerking (onvoorwaardelijk en onherroepelijk) voor de overdracht door GREENMARKETING van alle rechten en verplichtingen uit een overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) in het kader van een algehele overdracht van zijn activiteiten aan een derde.

2.5 Als een bepaling uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet (langer) geldig of afdwingbaar is, dan wordt zij geacht te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die qua doel en strekking het meest aansluit bij de oorspronkelijke bepaling.

2.6 Als de tekst van een bepaling in de overeenkomst of in deze voorwaarden niet voldoende duidelijk is, dan is het doel van deze voorwaarden (bescherming van de rechtspositie van GREENMARKETING) leidend bij de uitleg en invulling van de betreffende bepaling.

2.7 Als de overeenkomst of deze voorwaarden geen (volledige) regeling bevatten voor een bepaalde situatie, dan is het doel van deze voorwaarden leidend.

Artikel 3           Prijzen en indexering

3.1 De op aanbiedingen en offertes van GREENMARKETING genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 GREENMARKETING heeft het recht om haar prijs jaarlijks, bij aanvang van een nieuw (contract)jaar, aan te passen. Daarbij zal door GREENMARKETING een termijn van drie maanden in acht worden genomen. 

3.3 Indexering vindt plaats op basis van de consumentenprijsindex (CPI).

3.4 Aanpassingen van de prijs zullen door GREENMARKETING zo spoedig mogelijk worden meegedeeld aan OPDRACHTGEVER.

3.5 OPDRACHTGEVER heeft het recht om binnen 30 dagen nadat de prijswijziging is meegedeeld de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.
 

Artikel 4           Looptijd en beëindiging

4.1 De overeenkomst tussen GREENMARKETING en OPDRACHTGEVER wordt telkens gesloten voor de duur van één jaar, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Het eerste jaar vangt aan nadat GREENMARKETING GM Quicksales bij OPDRACHTGEVER heeft ingericht.

4.3 De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met één jaar, tenzij GREENMARKETING of OPDRACHTGEVER de overeenkomst schriftelijk beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de desbetreffende periode. 

4.4 Beide partijen kunnen de overeenkomst zonder ingebrekestelling per direct opzeggen als de wederpartij surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van een van beide partijen wordt aangevraagd dan wel wordt geliquideerd. GREENMARKETING is wegens beëindiging als bedoeld in dit lid niet gehouden tot enige vorm van restitutie van reeds door OPDRACHTGEVER betaalde vergoedingen dan wel tot het betalen van schadevergoeding. In het geval OPDRACHTGEVER in staat van faillissement komt, dan eindigt de overeenkomst per direct zonder dat GREENMARKETING deze moet opzeggen. 

Artikel 5           Privacy en gegevensverwerking

5.1 Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal OPDRACHTGEVER GREENMARKETING op verzoek schriftelijk informeren over de wijze waarop OPDRACHTGEVER uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

5.2 OPDRACHTGEVER vrijwaart GREENMARKETING voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door OPDRACHTGEVER wordt gehouden of waarvoor zij op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij OPDRACHTGEVER bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan GREENMARKETING toerekenbaar zijn.

5.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van GREENMARKETING door OPDRACHTGEVER worden verwerkt, ligt volledig bij OPDRACHTGEVER. OPDRACHTGEVER staat er tegenover GREENMARKETING voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. OPDRACHTGEVER vrijwaart GREENMARKETING tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6           Beveiliging

6.1 Als GREENMARKETING op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. GREENMARKETING staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging ontbreekt, zal deze voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

6.2 De door of vanwege GREENMARKETING aan OPDRACHTGEVER verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door OPDRACHTGEVER als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personen uit de eigen organisatie kenbaar worden gemaakt. GREENMARKETING heeft het recht toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.

6.3 OPDRACHTGEVER zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirus-programmatuur in werking hebben.

Artikel 7           Intellectueel eigendom

7.1 De intellectuele eigendom van GM Quicksales, inclusief de onderliggende software, ligt bij GREENMARKETING. Het is OPDRACHTGEVER niet toegestaan inbreuk te maken op dit recht/deze rechten. Onder inbreuk wordt mede verstaan het aanbieden van een vergelijkbare dienst, het maken van vergelijkbare software en het decompileren van software.

7.2 Het is OPDRACHTGEVER zonder expliciete toestemming van GREENMARKETING niet toegestaan om GM Quicksales op geautomatiseerde wijze te ontsluiten in andere (web)applicaties.

7.3 GREENMARKETING is niet gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met OPDRACHTGEVER is overeengekomen.

7.4 Het aan OPDRACHTGEVER toekomend recht om gebruik te maken van GM Quicksales is niet exclusief.

Artikel 8           Overmacht

8.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van GREENMARKETING wordt onder meer verstaan: 1) overmacht van toeleveranciers van GREENMARKETING, 2) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door OPDRACHTGEVER aan GREENMARKETING zijn voorgeschreven, 3) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door OPDRACHTGEVER aan GREENMARKETING voorgeschreven, 4) overheidsmaatregelen, 5) elektriciteitsstoring, 6) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, 7) oorlog en 8) algemene vervoersproblemen.

8.2 Als een overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 9           Aansprakelijkheid

9.1 GREENMARKETING is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de kant van GREENMARKETING.

9.2 GREENMARKETING is niet aansprakelijk voor (a) indirecte schade, waaronder (maar niet beperkt tot) gederfde omzet of winst en/of (b) schade die het gevolg is van een handelen of een nalaten van een derde.

9.3 Indien en voor zover GREENMARKETING aansprakelijk is, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding (exclusief btw) voor één jaar.

9.4 Een aanspraak op schadevergoeding moet direct worden gedaan en vervalt een jaar na het voorval waardoor de schade is ontstaan, of - indien eerder - een jaar na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 10           Software-as-a-Service (SaaS)

10.1 GREENMARKETING verricht de dienst in opdracht van OPDRACHTGEVER. Het is OPDRACHTGEVER niet toegestaan derden gebruik te laten maken van de door GREENMARKETING verleende diensten op het gebied van SaaS.

10.2 Als GREENMARKETING op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van OPDRACHTGEVER, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle in daaraan verbonden kosten aan OPDRACHTGEVER in rekening worden gebracht.

10.3 GREENMARKETING kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de SaaS-dienst aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij OPDRACHTGEVER geldende procedures tot gevolg heeft, zal GREENMARKETING OPDRACHTGEVER hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van OPDRACHTGEVER. In dat geval kan OPDRACHTGEVER de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging om werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of GREENMARKETING de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.

10.4 GREENMARKETING kan de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur. GREENMARKETING is niet gehouden specifiek voor OPDRACHTGEVER bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

10.5 GREENMARKETING kan de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. GREENMARKETING zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.

10.6 GREENMARKETING is niet gehouden OPDRACHTGEVER een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het kader van de SaaS-dienst aan OPDRACHTGEVER ter beschikking te stellen en te houden programmatuur.

Artikel 11           Garantie

11.1 GREENMARKETING staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. GREENMARKETING zal zich er voor inspannen fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het programmatuur betreft die door GREENMARKETING zelf is ontwikkeld en de desbetreffende gebreken door OPDRACHTGEVER gedetailleerd omschreven schriftelijk bij GREENMARKETING zijn gemeld. GREENMARKETING kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. GREENMARKETING staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur die niet zelf door GREENMARKETING is ontwikkeld, zullen worden verholpen. GREENMARKETING is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Indien de programmatuur in opdracht van OPDRACHTGEVER is ontwikkeld, kan GREENMARKETING volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen.

11.2 OPDRACHTGEVER zal op basis van de door GREENMARKETING verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de SaaS-dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. GREENMARKETING verklaart zich bereid om op verzoek van OPDRACHTGEVER naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere door OPDRACHTGEVER te nemen maatregelen, tegen door GREENMARKETING te stellen (financiële) voorwaarden. GREENMARKETING is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

11.3 GREENMARKETING staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

Artikel 12           Bescherming van persoonsgegevens

12.1 OPDRACHTGEVER heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor deze nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij OPDRACHTGEVER. Partijen houden het er voor dat GREENMARKETING ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is.

12.2 GREENMARKETING zal, zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen aan de door OPDRACHTGEVER na te komen verplichtingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel. De kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van GREENMARKETING begrepen en komen voor rekening van OPDRACHTGEVER.

Artikel 13           Aanvang van de dienstverlening; vergoeding

13.1 Uitvoering van de door GREENMARKETING te verlenen SaaS-dienst begint binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst. OPDRACHTGEVER draagt er zorg voor dat hij direct na het aangaan van de overeenkomst beschikt over de voor het gebruik van de SaaS-dienst benodigde faciliteiten.

13.2 OPDRACHTGEVER is voor de SaaS-dienst de vergoeding verschuldigd die is opgenomen in de overeenkomst. Bij gebreke van een overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de door GREENMARKETING verleende SaaS-dienst telkens per kalendermaand vooraf verschuldigd.

Artikel 14           Verplichtingen OPDRACHTGEVER

14.1 Om GREENMARKETING in staat te stellen om de overeenkomst op een goede wijze te kunnen uitvoeren, dient OPDRACHTGEVER alle in redelijkheid gewenste medewerking te verlenen en relevante gegevens of informatie te verstrekken.

14.2 Het is OPDRACHTGEVER niet toegestaan de rechten en verplichtingen die hij op grond van de overeenkomst heeft niet overdragen, overdragen of verpanden aan een derde.

Artikel 15           Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Op deze voorwaarden en elke overeenkomst tussen GREENMARKETING en OPDRACHTGEVER is Nederlands recht is van toepassing.

15.2 Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag.
 

“Elk jaar moeten de buitenvelden leeg. Dát is de uitdaging die
we samen aangaan.”

contact opnemen

De expertises van GreenMarketing