GreenMarketing

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Green Marketing

Download hier de algemene voorwaarden van GreenMarketing of lees de algemene voorwaarden hieronder. 

Artikel 1           Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

GREENMARKETING: GreenMarketing, Hof van Waarder 8, 3466 NR Waarder, telefoon: 06-51309142, e-mail: info@greenmarketing.nl, KvK: 24361331. De artikelen 7:403, 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten
- OPDRACHTGEVER: de wederpartij van GREENMARKETING.
- Overeenkomst: de overeenkomst tussen GREENMARKETING en OPDRACHTGEVER.
- Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van GREENMARKETING.
- schriftelijk: in geschrifte of via een elektronisch communicatiemedium.
elektronisch communicatiemedium: email, Whatsapp, SMS, het contactformulier via de website.
website: www.greenmarketing.nl  
werkdag: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van een algemeen ter plaatse van uitvoering of levering erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantie- of ADV dag of andere collectieve vrije dag.

Artikel 2           Algemeen 

1. De bepalingen van de algemene voorwaarden gelden voor iedere huidige en toekomstige aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen GREENMARKETING en een OPDRACHTGEVER waarop GREENMARKETING de algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van OPDRACHTGEVER wordt door Green Marketing hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met GREENMARKETING, voor de uitvoering waarvan derden zijn of worden ingeschakeld.

3. Indien een of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van toepassing. GREENMARKETING en OPDRACHTGEVER zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

4. OPDRACHTGEVER is gerechtigd een of meer vertegenwoordigers aan te wijzen om als zijn gemachtigde op te treden. OPDRACHTGEVER stelt GREENMARKETING hier onverwijld schriftelijk van in kennis. De gemachtigde van de OPDRACHTGEVER vertegenwoordigt de OPDRACHTGEVER voor zover de bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk aan GREENMARKETING is meegedeeld. 

5. Indien de OPDRACHTGEVER-gebruik maakt van een elektronisch communicatiemedium rust op de OPDRACHTGEVER het risico van het gebruik daarvan. Indien de OPDRACHTGEVER een elektronisch communicatiemedium gebruikt, dan wordt de OPDRACHTGEVER jegens de GREENMARKETING geacht de verzender en/of ontvanger van een bericht te zijn.

6. De overeenkomst, offerte en/of de algemene voorwaarden worden steeds uitgelegd op de voor GREENMARKETING meest gunstige wijze. 

Artikel 3           Overeenkomst en offertes

1. Offertes van GREENMARKETING zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts schriftelijk en zonder afwijkingen worden aanvaard. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien GREENMARKETING aan de OPDRACHTGEVER bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen of start met de uitvoering van de werkzaamheden.

2. De termijn voor aanvaarding van offertes bedraagt 14 dagen na de datum van de offerte.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht GREENMARKETING niet tot levering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4           Specifieke bepaling betreffende de OPDRACHTGEVER

1. De OPDRACHTGEVER draagt er zorg voor dat GREENMARKETING tijdig beschikt over:

a. alle informatie waarover OPDRACHTGEVER beschikt, voor zover dit nodig is om het werk en eventueel onderhoud te realiseren;

b. alle gegevens en/of goederen, waarvan GREENMARKETING aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de OPDRACHTGEVER redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2. OPDRACHTGEVER vrijwaart GREENMARKETING voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan OPDRACHTGEVER toerekenbaar is.

3. OPDRACHTGEVER is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem opgedragen wijzigingen. De GREENMARKETING zal zo nodig wijzen op de gevolgen van wijzigingen door de OPDRACHTGEVER.

5. OPDRACHTGEVER mag, behoudens schriftelijke goedkeuring van GREENMARKETING zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan een ander overdragen.

6. Indien de OPDRACHTGEVER bestaat uit meerdere (rechts)personen, dan zijn zij individueel jegens GREENMARKETING hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

7. De OPDRACHTGEVER staat in voor de juistheid van de door OPDRACHTGEVER verstrekte informatie, tekeningen, ontwerpen, beleidsdocumenten, etc..

Artikel 5           Specifieke bepalingen betreffende GREENMARKETING

1. GREENMARKETING zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De GREENMARKETING zal overeenkomst zodanig uitvoeren dat de prestatie voldoet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende voorschriften 

2. GREENMARKETING is bevoegd (onderdelen van) het werk door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten.

3. GREENMARKETING is niet verplicht te contracteren met een door OPDRACHTGEVER aangegeven hulppersoon, indien GREENMARKETING de contractvoorwaarden van deze hulppersoon niet wenst te accepteren. De OPDRACHTGEVER vrijwaart de GREENMARKETING voor alle gevolgen (zoals schade, boetes en/of kosten) die verband houden met de Wet Arbeid Vreemdelingen voor de inschakeling van hulppersonen die door de OPDRACHTGEVER zijn aangewezen.

4. GREENMARKETING is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat GREENMARKETING is uit- gegaan van door de OPDRACHTGEVER verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

5. GREENMARKETING is gerechtigd fasen of elementen ter toetsing of goedkeuring aan de OPDRACHTGEVER voor te leggen. 

6. GREENMARKETING dient de werkzaamheden zodanig te verrichten dat noch de OPDRACHTGEVER noch derden nodeloos hinder hebben en dat schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

7. GREENMARKETING is (binnen de grenzen zoals aangegeven in deze algemene voorwaarden) aansprakelijk voor schade aan het werk of (andere) eigendommen van de OPDRACHTGEVER, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van GREENMARKETING of door GREENMARKETING ingeschakelde hulppersonen of leveranciers.

8. GREENMARKETING is gerechtigd tijdens de werkzaamheden op het werkterrein reclame aan te brengen.

Artikel 6           Termijnen

1. Leverings- of opleveringstermijnen zijn indicatief en geven de OPDRACHTGEVER bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

2. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de OPDRACHTGEVER uit welke hoofde ook jegens de GREENMARKETING en/of diens hulppersonen in verband met een overeenkomst of uit hoofde van onrechtmatige daad vervallen door verloop van één jaar na het moment waarop de OPDRACHTGEVER bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en/of bevoegdheden. In afwijking van de vorige volzin geldt voor de OPDRACHTGEVER die niet handelt in de uitoefening van beroep en/of bedrijf een verjaringstermijn van een jaar.

3. Stuiting kan uitsluitend geschieden middels deurwaardersexploot. 

Artikel 7           Prijzen en facturatie

1. Tenzij anders overeenkomen worden de door GREENMARKETING uitgevoerde werkzaamheden op basis van een uurtarief in rekening gebracht, vermeerderd met BTW en door GREENMARKETING gemaakte onkosten. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De door GREENMARKETING gehanteerde tarieven en prijzen zijn in EURO en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder parkeerkosten en administratiekosten.

2. Green Marketing is gerechtigd om het werk in door GREENMARKETING te bepalen termijnen te factureren. Bij overschrijding van de betalingsverplichtingen is de GREENMARKETING gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten. De termijn van (op)levering wordt verlengd met het aantal dagen dat facturen van GREENMARKETING te laat zijn betaald.

3. Indien geen prijs is overeengekomen, slechts bij wijze van indicatie een prijs is gegeven, danwel sprake is van meerwerk, dan wordt de het loon van de GREENMARKETING in regie berekend tegen de gangbare tarieven van GREENMARKETING, vermeerderd met de door GREENMARKETING gemaakte kosten.

4. De GREENMARKETING is gerechtigd om de door GREENMARKETING gehanteerde eenheidsprijzen en/of uurtarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren conform de consumentenprijsindex (CPI), met een minimumstijging van 2% per jaar.

Artikel 8           Wijziging van de overeenkomst

1. De OPDRACHTGEVER is gerechtigd om wijzigingen aan GREENMARKETING op te dragen. GREENMARKETING zal daarbij zo veel als mogelijk is aangeven of een wijziging meer- of minderwerk met zich mee brengt.

2. GREENMARKETING is niet verplicht een door OPDRACHTGEVER opgedragen wijziging uit te voeren indien:

a. de wijziging niet schriftelijk is opgedragen, of

b. de uitvoering van de wijziging een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden tot gevolg zou hebben, of

c. de uitvoering van de wijziging tot gevolg zou hebben dat GREENMARKETING zou worden verplicht tot werkzaamheden die zijn technische kennis en/of capaciteit te boven gaan, of

d. de uitvoering van de wijziging voor GREENMARKETING naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen, onaanvaardbaar zou zijn.

3. Indien GREENMARKETING weigert een opgedragen wijziging uit te voeren, zal zij dit zo spoedig mogelijk de OPDRACHTGEVER meedelen.

4. GREENMARKETING is gerechtigd documenten of werkzaamheden te wijzigingen, voor zover het resultaat ervan beantwoord aan de bepalingen van de overeenkomst. 

5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/ of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/ of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. GREENMARKETING zal de OPDRACHTGEVER zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. OPDRACHTGEVER wordt geacht alsdan in te stemmen met de termijnverlenging.

7. Indien de wijziging en/ of aanvulling op de overeenkomst financiële en/ of kwalitatieve consequenties heeft, zal GREENMARKETING de OPDRACHTGEVER hierover zo spoedig mogelijk inlichten.

8. In afwijking van het te dezen bepaalde zal GREENMARKETING geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 9           Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door GREENMARKETING aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. OPDRACHTGEVER dient eventuele bezwaren tegen de factuur van GREENMARKETING binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken aan GREENMARKETING, bij gebreke waarvan OPDRACHTGEVER geacht wordt te hebben ingestemd met de factuur en het factuurbedrag. Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

3. De OPDRACHTGEVER raakt direct in verzuim door het enkel verstrijken van een betalingstermijn.  De OPDRACHTGEVER raakt na het verstrijken van een betalingstermijn een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. 

4. In geval van fusie, vervreemding van (een deel van) de onderneming, liquidatie, (aanvraag van) faillissement, (conservatoir) beslag of (aanvraag van) surseance van betaling, belangrijke wijzigingen in de bedrijfsleiding van de OPDRACHTGEVER zijn de vorderingen van GREENMARKETING op de OPDRACHTGEVER direct opeisbaar.

5. GREENMARKETING heeft het recht de door de OPDRACHTGEVER gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. GREENMARKETING kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien 

de OPDRACHTGEVER een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. GREENMARKETING kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

6. De OPDRACHTGEVER is bij overschrijding van een betalingstermijn jegens GREENMARKETING buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig artikel 6:96 BW. Indien de OPDRACHTGEVER handelt in de uitoefening van beroep en/of bedrijf zijn de buitengerechtelijke incassokosten 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,- per factuur.

Artikel 10         Opzegging

1. Ieder der partijen heeft het recht om de overeenkomst tussen partijen per het einde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een termijn van drie maanden. 

2. Indien een tijdelijkeovereenkomst wordt beëindigd door de OPDRACHTGEVER voor het einde van de overeengekomen looptijd door middel van opzegging is GREENMARKETING gerechtigd om een vergoeding in rekening te brengen van 25% van het honorarium dat GREENMARKETING bij voortduur van de overeenkomst in rekening had kunnen brengen, met een minimum van € 500,00.

Artikel 11         Opschorting en ontbinding

1. GREENMARKETING is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- OPDRACHTGEVER de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst GREENMARKETING ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de OPDRACHTGEVER de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de OPDRACHTGEVER slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- OPDRACHTGEVER bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

2. Voorts is GREENMARKETING bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

3. Indien OPDRACHTGEVER de overeenkomst ontbindt of opzegt, heeft GREENMARKETING aanspraak op:

a. een vergoeding van de in de overeenkomst vastgelegde prijs, berekend naar de stand van de werkzaamheden op het moment van ontbinding of opzegging 

b. een vergoeding van 10% van het resterende deel van de in de overeenkomst vastgelegde prijs dat de OPDRACHTGEVER verschuldigd zou zijn geweest bij volledige uitvoering van de werkzaamheden;

c. een vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die GREENMARKETING op het tijdstip van ontbinding of opzegging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12         Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van GREENMARKETING is beperkt tot het bedrag dat onder de door OPDRACHTGEVER afgesloten verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of indien het voorval niet onder de verzekering valt, is de aansprakelijkheid van GREENMARKETING beperkt tot een bedrag ter grootte van 15% van het gefactureerde en betaalde honorarium. De totale aansprakelijkheid van GREENMARKETING jegens de betrokken OPDRACHTGEVER(s) bedraagt in geen geval meer dan € 2.500, -.

2. GREENMARKETING is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

3. De maximumbedragen in dit artikel gelden niet indien de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van GREENMARKETING.

4. GREENMARKETING is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat OPDRACHTGEVER het werk na oplevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

5. Iedere beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden kan ook door (toe)leveranciers of hulppersonen van GREENMARKETING worden ingeroepen jegens de OPDRACHTGEVER.

Artikel 13         Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval begrepen (doch niet beperkt tot): (dreiging van): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, bouwstop, onbeschikbaarheid van hulppersonen of machines, plotselinge arbeidsongeschiktheid van werknemers, storingen in het computernetwerk, 

onwerkbare dagen, werkstaking, onwerkbaar weer (zulks ter beoordeling van GREENMARKETING) en overige gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen een kantoor en die niet in redelijkheid voor rekening of risico komen van GREENMARKETING, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat GREENMARKETING alsnog in staat is op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat GREENMARKETING in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van haar verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

3. GREENMARKETING heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat GREENMARKETING zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

5. Voor zoveel GREENMARKETING ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is artikel 13 lid 3 sub a en sub c van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 14         Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Alle rechten van intellectueel eigendom berusten bij GREENMARKETING danwel diens toeleverancier(s).

2. Alle door GREENMARKETING eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de OPDRACHTGEVER te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van GREENMARKETING worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de werken dat buiten het gebruiksrecht van lid 2 valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. OPDRACHTGEVER zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van driemaal het factuurbedrag voor de werken per inbreuk makende handeling betalen aan GREENMARKETING, met een minimum van € 1.000, - (zegge: duizend euro) onverminderd het recht van Green Marketing om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 15         Geschillen

1. Op elke overeenkomst tussen GREENMARKETING en de OPDRACHTGEVER is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen uit hoofde van de overeenkomst en/of algemene voorwaarden.

“Elk jaar moeten de buitenvelden leeg. Dát is de uitdaging die
we samen aangaan.”

contact opnemen

De expertises van GreenMarketing